Československý letec, Miroslav Petr, 310. čs. stíhací peruť, Miroslav Petr, Czechoslovak airmen in the RAF, 310 Squadron, MIA

Narodil se 18. 11. 1911 v Plzni. Absolvoval pět tříd obecné a dvě třídy měšťanské školy. Vyučil se strojním zámečníkem a 1. října 1933 nastoupil vojenskou prezenční službu, byl přidělen k 1. letce Leteckého pluku 1. V květnu 1938 byl povolán na mimořádné cvičení ve zbrani a v září stejného roku, v době Mnichovské krize, se účastnil i mobilizace.
Po rozpadu Československa a utvoření Protektorátu v březnu 1939 se rozhodl pro odchod za hranice. Dne 27. července překročil u Bohumína ilegálně hranice do Polska, čtrnáct dní byl držen v Domě turisztyčnym v Krakově. 12. srpna podepsal vstup do polské armády. Napadení Polska německou armádou jej zastihlo v táboře v Malých Bronovicích. 3. září 1939 opustil se skupinou, které velel kpt. Divoký, tábor a vydal se na cestu do Leszna, kde se měl nacházet československý vojenský legion v Polsku. Ten však místo mezitím opustil.
Následoval ústup před postupující německou armádou směrem k rumunským hranicím, které překročil v odpoledních hodinách 19. září 1939. Následovala třítýdenní internace v Bukurešti, na zásah čs. vyslanectví byl v říjnu odeslán do přístavu Constanca. Odtud 11. října na palubě lodi Besarabia odplul do jiholibanonského Bejrútu, kam dorazil 18. října a přestoupil na loď Champolion, která zvedla kotvy 21. října. Po několikadenní plavbě Středozemním mořem zakotvila loď v přístavu Marseille a 28. října byl prezentován v Agde do čs. branné moci, přidělen k pěšímu pluku a ještě ke konci roku odeslán k letecké skupině rovněž v Agde.
V únoru 1940 byl povýšen do hodnosti svobodníka a v následujícím měsíci složil oficiálně služební přísahu. 23. května byl přemístěn k doplňovacímu středisku čs. letectva v Bordeaux, v té době však již francouzská armáda ustupovala před náporem německých jednotek, které před dvěma týdny zahájily rozsáhlou ofenzívu na západní frontě. Ještě před kapitulací Francie opustil M. Petr její území na palubě Robour 3.
Po třech dnech plavby vstoupil na britskou půdu v přístavu Falmouth a vlakem odjel do tábora Insworth Lane. 27. července 1940 byl oficiálně přijat do RAF VR v hodnosti AC2 u čs. depotu v Cosfordu. Zde se poprvé setkal s J. Šálou. Na konci srpna 1940 byl odeslán k 24. peruti do Hendonu, kde absolvoval přeškolení na britskou leteckou techniku a ve stejný den mu byla přiznána hodnost Sergeant. Byl zařazen jako pilot k 311. bombardovací peruti, které byla v té době dislokována v Honingtonu. 3. května stejného roku byl však přemístěn k No 1 S of AC-OU (School of Army Cooperation Unit) v Old Sarum, kde absolvoval Refresher Flying Course (osvěžovací kurz létání). Po jeho ukončení se přesunul do Wilmslow, kde se nacházel depot čs. armády.
4. června 1940 se dočkal svého zařazení do stíhacího operačního výcviku u 52. OTU (Operational Training Unit) v Debdenu. Ten úspěšně zvládl a 14. července 1940 byl přidělen k 310. stíhací peruti, která se v té době nacházela na skotské základně Dyce. S jednotkou se na konci roku stěhoval do Perranporthu a v květnu 1942 na letiště v Exeteru. Necelý měsíc po přemístění jednotky na jih Anglie svedl svůj první úspěšný soubor j s protivníkem – 5. června 1942 poškodil nepřátelský letoun Fw-190 a stejný typ letounu zničil o čtyři dny později. 1. srpna byl povýšen do britské hodnosti Warrant Officer. S jednotkou se podílel na obranných i ofenzivních akcích až do 29. ledna 1943, kdy byl jeho Spitfire Mk. VB EP464 NN-E zasažen v souboji s německými letouny a zřítil se i s pilotem severně od Morlaix do Kanálu La Manche.
Do osudného dne odlétal celkem 169,5 operačních hodin a účastnil se 27 operačních operací. U jednotky mu bylo vystaveno následující hodnocení: „Za dob u perutě jevil se jako dobrý kamarád, rozumář, pracovitý, dobrého charakteru, poněkud pomalý. Byl velmi dobrý stíhací pilot, opatrný ale dobrý bojovník.“
Miloslav Petr byl za svoji činnost v zahraničním odboji vyznamenán : Čs. medailí Za chrabrost (udělena in natura prezidentem Dr. E. Benešem 19. července 1942), Čs. válečným křížem 1939 (in memoriam), druhou Čs. medailí za chrabrost (in memoriam) a Čs. vojenskou pamětní medailí, F, VB (in memoriam).

Jaroslav Šála – Spolehlivý dělník nebe

He was born on November 18 1911 in Pilsen. He accomplished seven years of grammar school. And on 1st 1933 started his basic military service. He was posted to 1st Flight of 1st Suadron of Czechoslovak Air Force. He attended special military training on May 1938 and in September in same year he took part in
When Czechoslovakia was divided and Protekrorate Böhmen und Mähren has been established in year 1939 he decided to went into exlle. On 27 July he illegally crossed borders with Poland near city Bohumín. He was held two weeks in Dom turistyczny in Krakow after it. He undersigned entrance in Polish forces on 12th August. Poland was ambushed by German army when he was in camp Male Bronowice. He left this camp on 3rd September 1939 with group leaded by cp. Divoký and went into city Leszno, where could be Czechoslovak military legion in Poland, but it wasn´t there.

They retreated before marching German army to Romanian borders, which he crossed afternoon on 19th September 1939. He was held in a kind of detention next three weeks in Bucharest, but after note of Czechoslovak Embassy there was send to the harbor Constanca in October of this year. He left it on the ship Besarabia on 11 September and went to Bejruth. He came here on 18 October and went on ship Champolion, which left Bejruth on 21st October. After some days on Medditerranian see the ship came to Marseille and he was presented in city Agde, in Czechoslovak army in France on 28th October. He was posted to infantry regiment, but near end of the year to group of airmen im same place.
He was promoted in Czechoslovak rank Corporal in February 1940 and in next month he swear officialy his loyalty. He was posted to Czechoslovak depot of Czechoslovak airfiorces in Bordeaux, but French army retreated in this time under the pressure of German offensive on Western Front. Before France was defeated, he left its soil on ship Robour 3.

After three days in this ship he came to the United Kingdom in Harbor Falmouth and went by train to the camp Insworth Lane. He was officialy took part in volunteers reserve of the RAF on 27 July 1940. He had rank AC2. In Czechoslovak Depot in Cosford meet Jaroslav Šála first time. He was send to 24 Squadron, based in Hendon in the end of August 1940. There he was retrained for British planes and same date he was promoted into British rank Sergeant. He was posted as pilot in 311 Czechoslovak Squadron, which was based in Honington. After it, on 3 May, he was posted to No 1 S of AC-OU (School of Army Cooperation Unit) in Old Sarum, where attended Refresher Flying Course. When it was accomplished, he moved to depot of the Czechoslovak army in Wilmslow.
He was posted in to operation fighter trainin, which was done in 52 Operational Training Unit in Debden. It was on 4 June 1940. When he accomplished it he was posted to 310 Czechoslovak Fighter Squadron on 14 July 1940. The Suqadron was based in Dyce in Scotland. He moved with his squadron to Perranporth of the end of the year and on may 1942 to Exeter air base. Not long time after moving to the south of England, he made successful combat with enemy plane. On 5th June 1942 damaged enemy Fw-190 and destroy same type of the plane four days later. He was promoted as Warrant Officer on 1st August. He took part in defense and attack sorties till 29th January 1942, when was his Spitfire Spitfire Mk. VB EP464 NN-E hit in the combat with German planes and his planes with pilot crashed into the Englsih Channel. It was north from Morlaix.
Till this day he flown 169,5 operational hours and attended 27 sorties. This is description written about him in his unit: During the time in Squadron he was good friend, good character, just a little bit slow. He waas good fighter pilot, careful, but good fighter.“
Miloslav Petr was awarded because his fight in exile resistence by Czechoslovak Medal For the Bravery (He was awarded in natura by president Edvard Beneš on 19th July 1942), by Czechoslovak Military Cross 1939 (in memoriam), second Czechoslovak Medal For the Bravery (in memoriam), Czechoslovak Military Commemoration Medal with France and United Kingdom clasps (in memoriam).

Jaroslav Šála – worker of the sky