Stanovy Klubu vojenské historie 276th Sqdn. (reenacted) RAF, o.s. – Regulations of our living history group (in Czech language only)

 1. I.                  Název a sídlo

 

 1. Oficiální název občanského sdružení zní: Klub vojenské historie 276th Sqdn. (reenacted) RAF, o.s. (dále jen KVH).

 

 1. Sídlem občanského sdružení je Praha 4 – Háje, Tatarkova 730, 149 00

 

 1. II.               Cíle činnosti sdružení

 

 1. KVH je nepolitické občanské sdružení sdružující zájemce o vojenskou historii, zejména pak historii druhé světové války – RAF a československý západní odboj, a sběratele artefaktů z této oblasti.

 

 1. KVH v souladu s principy demokracie rozhoduje o náplni jeho činnosti, realizaci cílů KVH samostatně a stejně tak i o dalších věcech týkajících se vnitřního života KVH. K tomu slouží jím vytvořené orgány a organizační struktura KVH.

 

 1. KVH zaměřuje svou činnost na:

a)      sběratelství uniforem, výstrojních součástek a dobového vybavení

b)      rekonstrukci historických událostí formou srazů, vzpomínkových akcí, přednášek, bojových ukázek

c)      pořádání výstav

d)     realizaci pomníků či pamětních desek

 

 1. KVH se při své činnosti řídí platným právním řádem státu, ve kterém vykonává svou činnost.

 

 1. KVH může spolupracovat s ostatními organizacemi a sdružením v České republice a v zahraničí.

 

 1. III.           Členství

 

 1. Členy KVH se mohou stát fyzické i právnické osoby, pokud splňují podmínky těchto stanov a souhlasí s nimi, u právnických osob musí tyto podmínky splňovat a se stanovami souhlasit odpovědný zástupce této společnosti. Do KVH může být jmenován i čestný člen.

 

 1. Členem KVH jako fyzická osoba se může stát bezúhonná osoba starší 18 let, jejíž zdravotní stav odpovídá náplni činnosti sdružení, která se aktivně zapojí do práce v KVH. Čestným členem se může stát fyzická osoba, a to na návrh řádného člena klubu, po schválení nadpoloviční většinou členů klubu. Čestný člen nemá právo hlasovací.

 

 

 1. Podmínky pro vznik členství v KVH:

a)      splnění podmínek dle odd. III. čl. 1. – 3.

b)      zájem o členství v klubu

c)      vykonání zkušební doby

d)     schválení řádného členství nadpoloviční většinou členů na členské schůzi.

 

 1. Zájemce o členství musí před zahájením zkušební doby vyjádřit svůj zájem stát se členem KVH. Zkušební doba začíná účastí zájemce o členství na některé klubové akci. Zkušební doba před vznikem řádného členství v KVH je nejméně jeden rok. Během tohoto období se musí zájemce o členství (čekatel) aktivně účastnit činnosti KVH, a tím prokázat hluboký zájem o členství v KVH. Čekatel nemá hlasovací právo a nemůže zastupovat KVH při jednání s jinými subjekty. Na návrh člena klubu a po schválení nadpoloviční většinou je možné čekatelské období po uplynutí šesti měsíců zkrátit. K datu přijetí za člena klubu musí mít zájemce o členství kompletní uniformu a základní vybavení, tj.: Povinné: uniforma, včetně ošití, jejíž typ odpovídá schválení předsednictvem klubu, tj.: kalhoty, blůza, košile, kravata, pokrývka hlavy, boty (u WAAF jejich ekvivalent) a dobové jídelní náčiní – malý a velký ešus, příbor a plecháček, psí známky. Doporučené: taška na plynovou masku – lhůta rok po přijetí za člena klubu.
  Čekatelé vstupují do klubu s nejvyšší hodností sgt., popřípadě v odůvodněných případech P/O, u žen maximálně s hodností LACW.

 

 1. Práva a povinnosti členů KVH:

 

Člen KVH má právo:

a)      užívat výhod a majetku poskytovaných KVH svým členům

b)      podílet se na organizaci činnosti KVH svými návrhy a nápady

c)      obracet se na orgány KVH s připomínkami k činnosti a organizaci KVH

d)     být přítomen jednání orgánů KVH týkajících se jeho osoby

e)      volit a být volen do funkcí a orgánů KVH

 

Člen KVH má povinnost:

a)      dodržovat nařízení orgánů KVH

b)      platit řádně a včas členské poplatky a jiné příspěvky, stanovené orgány KVH nebo schválené členskou schůzí KVH

c)      pečovat o majetek KVH

d)     zodpovědně vykonávat všechny úkoly a funkce, do kterých byl ustaven

e)      při ukončení členství vrátit svěřený a zapůjčený majetek KVH

f)       nezadávat svým chování příčinu k poškození dobrého jména KVH

g)      považovat informace o interních záležitostech za důvěrné a zachovávat o nich mlčenlivost s výjimkou případů stanovených nejvyšším orgánem KVH.

h)      na veřejných ukázkách nosit uniformu s označením, která odpovídá jeho věku, vzdělání, eventuelně zařazení v klubu či programu akce. Členové klubu, vzhledem k úctě k válečným veteránům, nenosí dobová vyznamenání.

i)        absolvovat pořadové cvičení, adekvátní možným akcím, kterých se klub bude účastnit

 

 1. Zánik členství v KVH je možný:

a)      dobrovolným vystoupením z KVH

b)      zrušením členství předsednictvem KVH v případě, že se člen déle než půl roku bez řádného zdůvodnění neúčastní činnosti KVH

c)      vyloučením z KVH, pokud člen obzvláště hrubým způsobem narušuje činnost KVH nebo svým jednáním poškozuje dobré jméno KVH,  či z jiných důvodů. O vyloučení rozhoduje členská základna hlasováním na členské schůzi. Vyloučení musí být potvrzeno nadpoloviční většinou všech členů KVH.

d)     V případě zrušení KVH

 

 1. IV.           Orgány KVH

 

 1. Předsednictvo KVH se skládá z předsedy, dvou místopředsedů a hospodáře, v případě rovnosti hlasů při hlasování v rámci předsednictva rozhoduje hlas předsedy.

 

 1. Předsednictvo KVH vystupuje a jedná jako kolektivní orgán. Předsednictvo se schází dle potřeby. Vzhledem ke vzdálenosti mezi členy vedení mohou schůze probíhat prostřednictvím internetu, eventuelně za využití mobilních telefonů. Vždy po dvou letech (počínaje 17. 10. 2009) se uskuteční nové hlasování o předsednictvu.

 

 1. Za KVH je oprávněn jednat předseda a také oba místopředsedové, přičemž každý může jednat samostatně. O uskutečněných jednáních musí bezodkladně informovat představenstvo.

 

 1. Právní subjektivitu má pouze KVH. Nositelem právní subjektivity je předsednictvo KVH. Pokud není označen viník, zodpovídá za finanční ztráty KVH předsednictvo.

 

 1. Nejvyšším orgánem KVH je členská schůze KVH, která se svolává dle potřeby, minimálně však jednou v průběhu kalendářního roku. Vzhledem ke vzdálenosti mezi členy vedení mohou schůze probíhat prostřednictvím internetu, eventuelně za využití mobilních telefonů.

 

 1. Členská schůze KVH je usnášení schopná, pokud se jí účastní nadpoloviční většina členů KVH včetně minimálně jednoho člena předsednictva, který schůzi řídí. V případě rovnosti hlasů se vyvolává další diskuse k danému problému a poté se uskuteční další hlasování. V případě, že se ani po opakovaném hlasování nedospěje k rozhodnutí, rozhoduje hlas člena předsednictva, který řídí schůzi.

 

 1. Členská schůze KVH rozhoduje o složení obsazení pozic předsedy, místopředsedů a hospodáře, výši a podmínkách úhrady členských příspěvků, změnách stanov a ukončení činnosti KVH. Členská schůze projednává a schvaluje jednací řád členské schůze a její program. Rozhodnutí členské schůze KVH jsou závazná pro všechny členy KVH.

 

 1. Členskou schůzi KVH svolává předseda KVH na základě návrhu předsednictva KVH. Mimořádně lze svolat členskou schůzi KVH, pokud o to požádá minimálně polovina členů KVH nebo pokud tak rozhodne předsednictvo KVH.

 

 

 1. V.               Majetek a hospodaření

 

 1. Majetek KVH se skládá z movitého majetku a finančních prostředků.

 

 1. Movitý majetek tvoří uniformy, výzbroj, výstroj, technika a další movitý majetek pořízený členy klubu po jeho založení a jako klubový označený a deklarovaný. Na pořízení takového majetku se členové klubu podílejí podle možností.

 

 1. Výši členského příspěvku pro členy KVH stanovuje členská schůze KVH. Členský příspěvek se stanovuje na celý kalendářní rok a v jeho průběhu se nemění. V případě potřeby je KVH oprávněn vybírat od svých členů mimořádné příspěvky na zajištění činnosti KVH. Členský příspěvek je nevratný.

 

 1. Příjmy a výdaje KVH tvoří:

a)        příjmy řádné – členské příspěvky, dotace, zisk z případné hospodářské činnosti

b)        příjmy mimořádné – mimořádné příspěvky, výnosy z pořádání nebo účasti na akcích, dary

c)        výdaje na zabezpečení činnosti KVH.

 

 

 1. VI.           Přechodná a závěrečná ustanovení

 

 1. Tyto stanovy byly sestaveny dne: 6. 8. 2012

 

 1. Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace Ministerstvem vnitra.