STANOVY

KVH 276TH SQDN (reenacted) RAF, z.s.

I. Základní ustanovení:

1. Název: Klub vojenské historie 276th Sqdn. (reenacted) RAF, z.s. (dále jen KVH).

2. Sídlo: Tatarkova 730, Praha 4 – Háje, 149 003.

Činnost spolku se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

II. Právní postavení a charakteristika spolku

1. Spolek je nepolitickou organizací sdružující zájemce o působení Čechoslováků v RAF a WAAF.

2. Spolek má plnou právní osobnost zápisem do veřejného rejstříků spolků u příslušného soudu. 

III. Cíle – účel a činnosti spolku:

1. Propagace a popularizace československých příslušníků RAF a WAAF,

2. sběratelství uniforem, výstrojních součástek a dobového vybavení

3. rekonstrukce historických událostí formou srazů, vzpomínkových akcí, přednášek, bojových ukázek a dalších vzdělávacích aktivit,

4. pořádání výstav,

5. realizace pomníků a pamětních desek,

6. tvorba odborných článků či publikací,

7. spolupráce s podobně zaměřenými organizacemi v ČR i zahraničí.

8. Vedle hlavní činnosti spolek vyvíjí též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, jejímž účelem je podpora hlavní činnosti a hospodárné využití spolkového majetku. Touto činností se myslí: prodej publikací a suvenýrů, souvisejících s činností spolku; účast na natáčení filmů nebo dokumentů, případně jiných audiovizuálních děl, zapůjčování sbírkových předmětů pro různé účely, pořádání přednášek a podobných vzdělávacích aktivit.

9. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku. 

IV. Orgány spolku

1. Nejvyšším orgánem KVH je členská schůze KVH, která se svolává dle potřeby, minimálně však jednou v průběhu kalendářního roku. Členská schůze je svolávána a jedná v souladu s Občanského zákoníku.

2. Statutárním orgánem KVH je předseda.

3. Členskou schůzi KVH svolává předseda z podnětu alespoň třetiny členů spolku. 

V. Členství ve spolku

1. Členy KVH se mohou stát fyzické i právnické osoby, pokud splňují podmínky těchto stanov a souhlasí s nimi, u právnických osob musí tyto podmínky splňovat a se stanovami souhlasit odpovědný zástupce této společnosti. Do KVH může být jmenován i čestný člen. Členové KVH musí projevit zájem o členství ve spolku, vykonat zkušební dobu a jejich členství musí být schváleno nadpoloviční většinou členů na členské schůzi.

2. Členem KVH jako fyzická osoba se může stát bezúhonná osoba starší 11 let, jejíž zdravotní stav odpovídá náplni činnosti sdružení, která se aktivně zapojí do práce v KVH. Čestným členem se může stát fyzická osoba. Čestný člen nemá právo hlasovací.

3. Zájemce o členství musí před zahájením zkušební doby vyjádřit svůj zájem stát se členem KVH. Zkušební doba začíná účastí zájemce na klubové akci. Zkušební doba před vznikem řádného členství v KVH je jeden rok, ale může být rozhodnutím členů KVH zkrácena. Během tohoto období se musí zájemce aktivně účastnit činnosti KVH, a tím prokázat hluboký zájem o členství v KVH. Čekatel nemá hlasovací právo a nemůže jednat a vystupovat jako člen KVH ani není oprávněn zastupovat KVH při jednání s jinými subjekty.

4. Práva a povinnosti členů KVH:

Člen KVH má právo:

a) užívat výhod a majetku poskytovaných KVH svým členům

b) podílet se na organizaci činnosti KVH svými návrhy a nápady

c) obracet se na orgány KVH s připomínkami k činnosti a organizaci KVH

d) být přítomen jednání orgánů KVH týkajících se jeho osoby

e) volit a být volen do funkcí a orgánů KVH

Člen KVH má povinnost:

a) dodržovat rozhodnutí a nařízení orgánů KVH

b) platit řádně a včas členské poplatky a jiné příspěvky stanovené a schválené členskou schůzí KVH

c) pečovat o majetek KVH

d) zodpovědně vykonávat všechny úkoly a funkce, do kterých byl zvolen či jinak ustaven

e) při ukončení členství vrátit svěřený a zapůjčený majetek KVH

f) nezadávat svým chování příčinu k poškození dobrého jména KVH

g) považovat informace o interních záležitostech za důvěrné a zachovávat o nich mlčenlivost

h) na veřejných ukázkách nosit uniformu s označením, která odpovídá jeho věku, vzdělání, eventuelně zařazení v KVH či programu akce, přičemž členové KVH, vzhledem k úctě k válečným veteránům, nenosí dobová vyznamenání

i) absolvovat pořadové cvičení, adekvátní možným akcím, kterých se KVH bude účastnit.

5. Zánik členství v KVH je možný:

a) dobrovolným vystoupením z KVH

b) zrušením členství členské schůze KVH v případě, že se člen déle než půl roku bez řádného zdůvodnění neúčastní činnosti KVHc) zánikem členství, pokud člen KVH ani přes písemnou výzvu nezaplatí členský poplatek či jiný příspěvek stanovený a schválený členskou schůzíd) vyloučením z KVH, pokud člen obzvláště hrubým způsobem narušuje činnost KVH nebo svým jednáním poškozuje dobré jméno KVH, či z jiných důvodů. O vyloučení rozhoduje hlasováním na členská schůze. Vyloučení musí být potvrzeno nadpoloviční většinou všech členů KVHe) v případě zrušení KVH. 

VI. Majetek a hospodaření

1. KVH hospodaří se svým majetkem, který se skládá z hmotného majetku a finančních prostředků.

2. Hmotný majetek tvoří uniformy, výzbroj, výstroj, technika a další majetek pořízený členy KVH po jeho založení a jako majetek KVH je označený a deklarovaný. Na pořízení takového majetku se členové klubu podílejí podle možností.

3. Finanční prostředky získává KVH z dotací, grantů, darů, subvencí, vlastní hospodářskou činností a členských příspěvků.

4. Výši členského příspěvku pro členy KVH stanovuje členská schůze KVH. Členský příspěvek se stanovuje na celý kalendářní rok. V případě potřeby je KVH oprávněn vybírat od svých členů mimořádné příspěvky na zajištění činnosti KVH. Členský příspěvek je nevratný.

5. KVH vede účetní evidenci stanovenou zákonem. 

VII. Zrušení a zánik spolku

1. O zrušení KVH rozhoduje členská schůze v souladu s OZ a k jeho zániku dochází výmazem z veřejného rejstříku spolků. 

VIII. Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Stanovy byly upraveny a přijaty dne: 16. 8. 2016.

Novinky

  • Novinky
    Srdečně zveme do Krytu Folimanka, kde je dnes, tj. 11. […]

Chystané akce

Napište nám

10 + 6 =